Recenzje

Fair Trade and Social Justice. Global Ethnographies

„Sprawiedliwy handel i sprawiedliwość społeczna” (Fair Trade and Social Justice) to pozycja cenna z kilku powodów. Primo, stanowi zwięzłe wprowadzenie w tematykę sprawiedliwego handlu. Pomaga zrozumieć genezę tej idei, prowadzi czytelnika przez historię ruchu. Secundo, książka ta stanowi zbiór artykułów naukowych, będących owocem wieloletnich, często ewaluacyjnych badań terenowych, „studiów przypadku” na podstawie których autorzy (antropolodzy amerykańscy, kanadyjscy i brytyjscy) proponują konkretne rozwiązania o wymiarze praktycznym dla organizacji fair trade. Rzetelne zastosowanie metodologii etnograficznej i socjologicznej (głównie: obserwacji uczestniczącej, wywiadów oraz etnosondażu) pozwala autorom ukazywać wybrane aspekty działania organizacji pozarządowych na poziomie mikro i mezo w kontekście procesu globalizacji.

10 Grudzień 2010 Zobacz na pia.org.pl »

International Journal of Development Education and Global Learning

Celem periodyku ukazującego się od 2008 roku jest udostępnienie szerszemu kręgowi odbiorców aktualnego stanu debaty w dziedzinie nauk o rozwoju. W każdym numerze znajduje się: krótki wstęp prezentujący artykuły oraz zagajenie informujące o charakterze danego numeru, trzy 20-stronnicowe artykuły – najczęściej o charakterze monograficznym, przybliżające wyniki badań lokalnych kontekstualizowanych w szerszej perspektywie relacji między Globalną Północą a Globalnym Południem oraz recenzje najnowszej literatury związanej z tematyką numeru, informacje i sprawozdania z konferencji naukowych, retrospektywne analizy projektów oraz bieżące krytyczne komentarze. Zaletą tekstów jest umiejętne łączenie warstwy teoretycznej z empirią oraz niewątpliwie interdyscyplinarny charakter.

10 Grudzień 2010 Zobacz na pia.org.pl »

The Globalization Development and Global Change

The Globalization and Development. Perspectives on Development and Global Change” (Globalizacja i rozwój. Perspektywy rozwoju i zmiany światowej) stanowi formę wydawnictwa źródłowego, zbioru tekstów uznanych za klasyczne dla tematyki globalizacji i modernizacji. Na polskim rynku wydawniczym większość spośród nich jest dostępna czy to w formie tłumaczeń artykułów, czy całości dzieł. Reader jest pozycją cenną z racji na interesujący i przejrzysty dobór tekstów, prezentujący ewolucję myśli o rozwoju z różnych perspektyw, paradygmatów i szkół metodologicznych. Książka cenna zwłaszcza dla studentów nauk społecznych oraz wykładowców akademickich do prowadzenia warsztatów zajęciowych.

10 Grudzień 2010 Zobacz na pia.org.pl »

The Development Dictionary. A Guide to Knowledge as Power

Słownik rozwoju (Development Dictionary) stanowi drugie, poprawione wydanie książki uznanej dwie dekady temu za dzieło klasyczne (w Polsce ukazało się jedynie tłumaczenie rozdziału poświęconego problemowi ubóstwa autorstwa Majida Rajmehmy – „Dialogi o rozwju”, Vol. 2007 Nr 1). Redaktorowi słownika – Wolfgangowi Sachsowi – udało się zaprosić do projektu grono renomowanych badaczy reprezentujących różne dziedziny i tradycje metodologiczne. W efekcie powstał zbiór interdyscyplinarnych esejów podejmujących analizę kluczowych zagadnień dyskursu rozwojowego. Walorem pracy jest demistyfikacja perspektywy europocentrycznej, obalenie mitu postępu utożsamianego z zachodnią wizją modernizacji. Kolejną, wartą podkreślenia, zaletą książki jest zachowanie proporcji między dyskursem zaangażowanym a rzetelną, naukową diagnozą problemów społecznych. Adresatem Słownika są zarówno wykładowcy akademiccy, studenci, jak i działacze organizacji pozarządowych.

10 Grudzień 2010 Zobacz na pia.org.pl »

Women at the Center. Grameen Bank Borrowers After One Decade

Monografia Kobiety w Centrum stanowi owoc kilkunastomiesięcznej wizyty studyjnej Helen Todd, przedstawicielki „dziennikarstwa zaangażowanego”, w dwóch bengalskich wioskach – Ratnogram i Bonopur – gdzie od ponad dekady funkcjonuje Grameen Bank. Autorka wybiera fragment rzeczywistości społecznej – skupia się na ukazaniu losów kobiet, ewolucji ich statusu na skutek skorzystania z mikrokredytów. Dużą zaletą monografii z pogranicza gender studies i reportażu zaangażowanego jest umiejętne wplatanie trajektorii losów Bengalek w narrację o modernizacji tradycyjnych azjatyckich wspólnot, zmagających się z problemem ubóstwa.

10 Grudzień 2010 Zobacz na pia.org.pl »